O kręgu – Knurów

Kontakt
– kontakt telefoniczny z numerem +48 886019454
– mailowy z adresem kronikahk100@gmail.com

Siedziba zarządu
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie ul. Jedności Narodowej 5.

Spotkania zarządu w wybrane czwartki o godz.17.00. ( gości prosimy o awizowanie wizyt)

Historia
Krąg terenowy w Knurowie został formalnie powołany uchwałą
NR 1/VIII/2019 Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
z dnia 27.03.2019r
I Walne Zebranie Wyborcze Członków Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj ” w Knurowie odbyło się dnia 12.04. 2019, w Klubie LWSM w Knurowie ‘Lokatorek’ przy ulicy Armii Krajowej 1c.
W zebraniu wzięło udział 26 z 33 członków kręgu. Na zebraniu dokonano wyboru władz kręgu i przyjęto wytyczne programowe na rok 2019-2020. Po zebraniu chęć dołączenia do kręgu zgłosiły jeszcze 4 osoby.

Kierunki działania kręgu na rok 2019-2020 

  • kierunek wiodący na lata 2019- 2020 to przygotowanie do obchodów setnej rocznicy założenia pierwszych drużyn harcerskich w Knurowie, poprzez gromadzenie, opracowanie i archiwizację materiałów dokumentujących działalność harcerską w naszym mieście na przestrzeni 100 lat, przygotowanie publikacji rocznicowej, udział w obchodach rocznicy organizowanych przez ZHP;
  • kierunek drugi związany jest z dotarciem do instruktorów seniorów naszego środowiska i ich aktywizacja w ramach działalności kręgu, odnowienie kontaktów, objęcie opieką i pomocą będących w potrzebie;
  • kierunek trzeci to nawiązanie współpracy z I DH w Knurowie, głównie w celu przywrócenia ciągłości działań harcerskich w mieście, zapoznanie z tradycją oraz osiągnięciami harcerstwa w naszym środowisku, nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy seniorami a członkami drużyny, pomoc w organizacji bieżącej działalności;
  • Inne działania to: a/ inwentaryzacja grobów instruktorskich na terenie miasta ( 3 cmentarze) b/ udział w spotkaniach członków kręgu organizowanych przez Zarząd ( PILICA) c/ przygotowanie wyjazdowego spotkania integracyjnego dla członków i sympatyków kręgu d/organizacja pracy kręgu terenowego: siedziba, miejsca spotkań, podział na zespoły robocze, przydział zadań, aktywizacja organów statutowych – skarbnik, komisja rewizyjna, opracowanie sposobów komunikacji, dokumentacja bieżącej działalności kręgu, składki, identyfikacja wizualna kręgu ( chusty, totem, proporzec…..), e/ propagowanie działalności kręgu w mieście f/ zapoznanie członków kręgu z aktualną sytuacją ZHP – organizacja , metodyka….