Zarząd

VIII posiedzenie
Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
27 marca 2019 roku

VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się dokładnie w dniu 15 urodzin Stowarzyszenia. Zatem było uroczyście. Przybyli goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anne Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi hm Andrzej Żurek,  przewodniczący Sądu Harcerskiego hm Lesław Gajda, Zastępcy Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP Dyrektor Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota i dh hm Aleksandra Lechicka, przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi dh Jan Piechaczek.
Jak zawsze w posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz w pełnych składach Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Był urodzinowy tort, listy gratulacyjne Naczelniczki ZHP dh hm Anny Nowosad i Komendantki Chorągwi Śląskiej hm Anny Peterko.

    

Były wspomnienia, przypomnienie jak powstawało Stowarzyszenie
i prezentacja naszej 15-letniej działalności i dorobku.

     

    

W części roboczej Dh hm Czesław Surma przedstawił stan przygotowań do XII Zlotu Kręgów Terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP.
Przyjęto 2 uchwały:
– uchwałę z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
–  uchwałę o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Knurowie.

VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
5 listopada 2018r

5 listopada 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie zebrał się Zarząd Stowarzyszenia na swoim VII pojedzeniu w bieżącej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, zastępca Komendanta Chorągwi  dh hm Andrzej Lichota, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego SRH oraz Przewodniczący kręgów terenowych Stowarzyszenia.

Zarząd:
–  dokonał oceny prze biegu Zlotu kręgów terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej
Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu 1 września 2018 roku w gminie Janów na Jurze Krakowsko-
Częstochowskie,
–  przyjął założenia programowo organizacyjne Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu
15 grudnia 2018 roku,
–  przyjął założenia organizacji jubileuszu XV-lecia SRH „Czuwaj”,
–  przyjął 4 uchwały:
nr 1- w sprawie przekazania Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP kwoty 650 złotych,
nr 2- w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie instruktorów SRH „Czuwaj,
nr 3 – w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych
osobowych w Stowarzyszeniu Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
nr 4- w sprawie pomocy finansowej dla Kręgu Terenowego w Zawierciu.
Zebrani wysłuchali ponadto informacji
– Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o przebiegu Zjazdu i wyborze nowych władz Chorągwi,
– Sekretarza Zarządu SRH „Czuwaj” o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na
działalność kręgów terenowych i Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów ofert na
realizacje zadań publicznych,
– Skarbnik a Zarządu SRH „Czuwaj” o grantach uzyskanych w roku 2018,
– przewodniczących kręgów terenowych o zadaniach realizowanych przez kręgi w okresie od
czerwca do listopada 2018 roku.

VI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
11 czerwca 2018r

 VI posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj” odbyło się w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku, jak zawsze w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni gości. Komendę Chorągwi reprezentował Zastepca Komendantki Chorągwi hm Andrzej Lichota.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący hm Janusz Woźniak. Przebiegało ono wg następującego porządku:

 1. Druh Andrzej Lichota opowiedział o imprezach harcerskich na terenie Chorągwi Śląskiej
  w kresie od kwietnia do końca maja bieżącego roku. M.in. o:
  – Rajdzie św. Jerzego, organizowanym przez Hufiec Gliwice pod patronatem Komendantki
  Chorągwi,
  – pielgrzymce seniorów na Jasną Górę,
  – ogólnopolskiej pielgrzymce Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę,
  – 55 Wiosennym Spływie Odrzańskim, – 95 –ecie Hufca Wodzisław i 95-lecie Hufca Rydułtowy,
 2. Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj” dh Czesław Surma omówił sprawy organizacyjne
  i programowe XI Zlotu kręgów Terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej.
 3. Przedstawiono plan imprez zaplanowanych do końca roku 2018, w tym: – 8 lipca -patriotyczna impreza związana z akcją AK w Udorzu, – 6 – 16 sierpnia Zlot ZHP w Gdańsku; dzień regionów 11.08. – 3 września – XXXV rocznica odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku, – 22 września Harcerska Impreza Plenerowa, – 23 września Dzień Seniora, – 25 listopada Koncert z Okazji 100-lecia ZHP.
 4. Wysłuchano informacji przewodniczących kręgów terenowych o podejmowanych działaniach w okresie od kwietnia do czerwca 2018.
 5. Uczestnikom   posiedzenia przedstawione zostały podstawowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. W sprawach różnych omówiono także stan wpłat składek członkowskich.

Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu harcerskiej akcji letniej kwotą 4000 złotych.

             V posiedzenie Zarządu – 9 kwietnia 2018 rok

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Obradom Przewodniczył dh Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”. Uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH, przewodniczący kręgów terenowych SRH.

Zarząd ocenił przebieg Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia 2017 roku, zapoznał się z informacjami o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych Stowarzyszenia, omówił szczegółowo „Harmonogram Pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018”, wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od grudnia 2017 roku do końca kwietnia roku bieżącego oraz planowanych do końca 2018 roku. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudzały przygotowania do Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku w pierwszej Polowie sierpnia.

Zebranym przedstawione zostały informacje o stanie przygotowań do XI Zlotu kręgów Stowarzyszenia . Zlot odbędzie się w dniu 1 września 2018 roku na terenie Gminy Janów na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Pierwsza część Zlotu będzie odbywała się na terenie kompleksu wypoczynkowego Jurajski Gród w Pasku, gdzie odbędzie się apel, zajęcia programowe, tym m.in. zwiedzanie Parku miniatur zamków jurajskich, występy miejscowego zespołu folklorystycznego „Janowianie” o gromady zuchowej. Potem uczestnicy przemieszcza się do Ośrodka Obozowego Hufca Dabrowa Górnicza w Janowie, gdzie po posiłku rozpocznie się ognisko poświęcone 100-leciu ZHP i Niepodległości Rzeczpospolite.  Zakończenie Zjazdu planowane jest na godzinę 18.00. Do tej pory patronat nad impreza potwierdzili Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza i Wójt Gminy Janów.  Ciągle jeszcze trwają uzgodnienia związane z organizacją imprezy i ich wyniki zostaną przekazane na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

W sprawach różnych Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił bilan opłacania składek członkowskich za rok 2017.

IV posiedzenie Zarządu – 23 października 2017 rok

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się IV posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków Zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz  przewodniczący
i skarbnicy Kręgów Terenowych Stowarzyszenia.

W trakcie posiedzenia podsumowano przebieg imprez organizowanych w okresie lata: Zlotu Klimczoka w Wapienicy w sobotę 3 czerwca 2017 roku i Zlotu Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach i Kostkowicach.

Dyskutowano nad treścią pisma do Prezydentów i burmistrzów miast, w których działają kręgi terenowe Stowarzyszania.
Podjęto uchwałę o rozwiązaniu Kręgu Terenowego w Siemianowicach Śląskich. Krąg ten po utworzeniu nie podjął żadnej działalności merytorycznej.
Członkowie Zarządu poinformowali o wydarzeniach i imprezach w kręgach terenowych.

Zebrani wysłuchali także informacji o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej ZHP, wydarzeniach i imprezach u Harcerzy i o przygotowaniach do Zlotu 100 Lecia ZHP
w Gdańsku w 2018 roku. Informację tę przedstawił dh hm Andrzej Lichota Zastępca Komendanta Chorągwi.

Na zakończenie posiedzenia odbyło się szkolenie na temat przygotowania oferty
w publicznym konkursie na przedsięwzięcia kulturalne ogłaszane przez Prezydentów
i Burmistrzów Miasta.

             III posiedzenie Zarządu – 25 maja 2017 rok

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się III posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego oraz  przewodniczący Kręgów terenowych Stowarzyszenia.

Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do udziału kręgów Stowarzyszenia w Zlocie Klimczoka – 6 czerwca 2017 roku w Wapienicy i Zlocie Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach. Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP poinformowała zebranych o przygotowaniach do akcji letniej, a także o innych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej. W sprawach różnych członkowie Zarządu podzielili się informacjami o imprezach organizowanych przez kręgi terenowe, poruszono kwestię pozyskiwania środków finansowych oraz potrzebę przygotowania pisma do Prezydentów informującego o funkcjonowaniu kręgu terenowego Stowarzyszenia w poszczególnych miastach.

Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu kwota 4 tysiące złotych letniego wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach.

II posiedzenie Zarządu – 6 marca 2017 rok

W dniu 6 marca 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu wybrani w dniu 10 grudnia 2016 roku i zaproszeni goście, wśród których była Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.

Członkowie Zarządu ocenili przebieg IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi  najbliższych imprez : Zlotu klimczokowego w czerwcu  i Zlotu zamonitowego w sierpniu. Dyskusję zdominował projekt treści stanowiska Zarządu w sprawie uchwały IV Zjazdu Stowarzyszenia na temat umacniania tradycji harcerskich, a zwłaszcza pamięci o zmarłych instruktorach i harcerzach, naszych poprzednikach. Zarząd zapoznał się także z przebiegiem zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych oraz przyjął uchwałę o powołaniu pełnomocników Przewodniczącego Stowarzyszenia  dla poszczególnych kręgów terenowych. Wysłuchano także informacji Komendantki Chorągwi o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i w Związku.

dab

XIII posiedzenie Zarządu

W dniu 28 listopada 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się ostatnie w tej kadencji
– XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia zebrani wysoko ocenili organizację i przebieg konferencji naukowej
„60 rocznica reaktywowania ZHP”, zapoznali się ze stanem przygotowań do IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku, wysłuchali informacji dh Komendantki Chorągwi
o aktualnych sprawach ważnych dla Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych wspomniano zmarłego członka Stowarzyszenia – Dh Zygmunta Kalisza.

dab                                       XII posiedzenie Zarządu

Odbyło się w dniu 26 września 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Kręgów Terenowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz goście, m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej dh hm Anna Peterko i Zastępca , Komendant Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota.
Zebrani dyskutowali o stanie przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, o przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, a ponadto wysłuchali informacji Komendantki  Chorągwi Śląskiej o  przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej i o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych powrócono do zagadnień związanych funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia  oraz strony internetowej.

dab

       XI posiedzenie Zarządu                           

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście.

Realizując program posiedzenia zebrani zapoznali się z:

 1. Stanem przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”,
 2. Przygotowaniem zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
 3. Stanem przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Stowarzyszenia w dniu
  10 grudnia 2016 roku.

Ponadto wysłuchano informacji o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Gliwicach i poczynionych staraniach w sprawie powołania takiego kręgu w Częstochowie, a także o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej ZHP i  przygotowaniach do akcji letniej. W sprawach różnych poinformowano o nowej siedzibie Stowarzyszenia i pracach nad strona internetową.

Zarząd przyjął 2 uchwały: w sprawie powołania Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Gliwicach i w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach

dab                                                X posiedzenie Zarządu

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko.

W trakcie posiedzenia zarządu omówiono :

 1. Przygotowania do konferencji instruktorskiej „60 – lecie reaktywowania ZHP. Przyjęto m.in.  następujące ustalenia:
  –  konieczne jest opracowanie tez do tematu konferencji, w tym ustalenie nazwisk osób,
  które  pamiętają tamte wydarzenia, bądź w tych wydarzeniach uczestniczyli,
  –  konferencja powinna obyć się jesienią, 22 października lub 5 listopada,
  –  należy podjąć współprace ze środowiskami naukowymi – Uniwersytetem Śląskim,
  Biblioteką Śląską ,
  –  prelegenci powinni przygotować 10 , 15 – to minutowe referaty, które następnie mogły by
  być wydane w formie biuletynu lub innego wydawnictwa pokonferencyjnego.
 2. Omówiono temat składek członkowskich wpłacanych przez Kręgi terenowe na rzecz       Stowarzyszenia.
 3. Przyjęto ustalenia  związane z organizacja IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego      Stowarzyszenia.  W tym zakresie Zarząd przyjął 4 uchwały:
  –  Uchwała nr 1/X/2016 w sprawie powołania pełnomocników Zarządu na Walne Zebrania
  Członków Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 2/X/2016 w sprawie    zwołania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
  Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 3/X/2016 w sprawie powołania zespołu do przygotowania IV Zjazdu
  Sprawozdawczo  – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 4?X?2016 w sprawie terminarza zebrań sprawozdawczo – wyborczych
  kręgów terenowych SRH „Czuwaj”.
  Wszystkie uchwały przyjęte zostały 7 głosami obecnych członków Zarządu, bez głosów sprzeciwu      wstrzymujących się.
 4. Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej  o aktualnych wydarzeniach       w Chorągwi
 5. W sprawach różnych przedstawiona została informacja o pracach związanych z organizacja strony       internetowej i o zakończeniu procesu rejestracji Statutu.

dab                                              IX posiedzenie Zarządu

IX posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się w dniu 9 listopada 2015 roku. Członkowie Zarządu oraz uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście

 • Wysłuchali informacji o przebiegu instruktorskiego spotkania z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło”,
 • zapoznali się ze zmianami w Statucie, których wykonanie nakazał Sąd Rejonowy w Katowicach,
 • informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi.

Zarząd Przyjął porządek obrad Zjazdu sprawozdawczego SRH „Czuwaj” w dniu 12 grudnia 2015 roku oraz 4 uchwały:

 • Uchwałę nr 1/ IX / 2015 w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • Uchwałę nr 2/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • Uchwalę nr 3/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody dla zwycięskich hufców  we współzawodnictwie w roku 2015,
 • Uchwałę nr 4/ IX / 2015 w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie akcji letniej.

Uczestnicy posiedzenia żywo dyskutowali o podejmowanych przez Kręgi Terenowe działaniach związanych z kultywowaniem pamięci o zmarłych instruktorach, umieszczaniu na grobach zmarłych instruktorów zniczy i symboli harcerskich, konieczności sporządzenia map grobów instruktorów.

Aktywna dyskusję wywołał także temat współpracy pomiędzy hufcami ZHP i Kręgami Terenowymi Stowarzyszenia.

dabVIII posiedzenie Zarządu

Odbyło się 22 czerwca 2015 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestniczący
w posiedzeniu członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznali się i dyskutowali
o aktualnych zadaniach Stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy 3 instruktorów, którzy odeszli w ostatnim miesiącu na wieczną wartę.

Realizację zagadnień programowych rozpoczęto od ponownej dyskusji nad dokumentacją, jaką zobowiązany jest prowadzić krąg terenowy. Zapoznano się także z aktualnym stanem pracy nad monografią Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, a następnie omówiono przygotowania do imprezy poświęconej 50 – leciu Akcji Letniej „Rodło”. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko poinformowała o aktualnych wydarzeniach
w Chorągwi.

W sprawach różnych Skarbnik  Tadeusz Ryczek przedstawił informację o składkach wpłaconych przez kręgi terenowe w roku 2014. Wiceprzewodniczący Czesław Surma zwrócił uwagę przewodniczących kręgów terenowych na konieczność rozstrzygnięcia długości kadencji aktualnych władz kręgów, tak by ujednolicić termin zebrań sprawozdawczo – wyborczych w tym samym roku w całych Stowarzyszeniu. Druhna Krystyna Karczewska przekazał prośbę  autora publikacji „Harcmistrzynie i Harcmistrzowie” dh Stanisława Puchały o nadsyłanie not biograficznych instruktorów w celu uzupełnienia następnego wydania tego  leksykonu. Dh hm Anna Peterko poinformowała o letniej wizytacji ośrodków obozowych Choragwi, a sekretarz Stowarzyszenia – dh Ela Tabacka o wystawie „Była taka drużyna” Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz o problemach technicznych strony internetowej Stowarzyszenia. Dh Ryszard Zawisz prosił o wsparcie wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia poinformował o jesiennej lustracji kręgów terenowych.

Zarząd przyjął 4 uchwały:

 • W sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji obowiązującej w kręgach terenowych Stowarzyszenia,
 • O dofinansowaniu wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach,
 • O dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice
 • O dofinansowaniu wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały.

dab                                      VII posiedzenie Zarządu

W dniu 23 marca 2015r  w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądy koleżeńskiego, Przewodniczący i Skarbnicy Kręgów Terenowych, zaproszeni goście.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:

 • Dokumentacja kręgów terenowych SRH Czuwaj.
  Zebrani ustosunkowali się do proponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia zakresu dokumentacji organizacyjnej, osobowej i finansowej, do prowadzenia której zobowiązane będą kręgi terenowe. Przedstawiciele kręgów wnieśli szereg zastrzeżeń  do tej propozycji
  i w związku z tym projekt dokumentu zwrócony został do dalszej konsultacji.
  Skarbnik Stowarzyszenia przeprowadził też szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej kręgu terenowego.
 • Informacja Przewodniczącego zespołu do opracowania publikacji
  Dh Henryk Górny – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczący zespołu do opracowania publikacji poświęconej 50 – leciu Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie poinformował szczegółowo o stanie prac nad publikacja i zgromadzonych materiałach. Zaapelował także o większa aktywność instruktorów w gromadzeniu materiałów i dokumentów oraz opracowanie wspomnień własnych związanych z Ośrodkiem Harcerskim.
 • Konferencja instruktorska „Udział hufców w harcerskiej akcji letniej Rodło”.
  Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przedstawił zamierzenia organizacyjne związane z przygotowaniem obchodów 50 – lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło” oraz stan prac związanych z tym przedsięwzięciem.

Zebrani wysłuchali także informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anny Peterko
o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.

W sprawach różnych poinformowano o podjętej próbie utworzenia kręgu terenowego w Tychach, o powołaniu Dh Edwarda Łokcia na funkcje kustosza zbiorów gromadzonych do Gabinetu Służby Harcerskiej, o Ciężkiej chorobie dh Edwarda Sośnierza – członka Stowarzyszenia i twórcy zespołu „Słoneczni”. Dyskutowano także o sposobie zorganizowania sposobu informowania szerokiego grona  instruktorów o śmierci i pogrzebach tych, którzy odeszli na wieczna wartę.

dab                      VI posiedzenie Zarządu – 20 października 2014r

Zarząd dokonał dokonano podsumowania II pikniku instruktorskiego w Kostkowicach w dniu 30 sierpnia bieżącego roku. Piknik był jedną z imprez z okazji X-lecia SRH „Czuwaj”.
Następnie Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – dh hm Andrzej Lichota, który poinformował
o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od czerwca do dnia posiedzenia Zarządu. Ponadto Komendant Chorągwi podziękował  też Stowarzyszeniu za dobrą współpracę w okresie dwóch kadencji sprawowania funkcji.

Następnie omówiono porządek Walnego Zebrania  Zebraniu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, który odbędzie się 13 grudnia, a w dalszej kolejności Przewodniczący Janusz Woźniak przedstawił inicjatywę członków Stowarzyszenia w sprawie opracowania monografii Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

Zarząd poinformowany został także o:

 • udziale członków Stowarzyszenia w konferencji w dniu 11 października 2014r organizowanej przez Kształcenia Hufca Zabrze i Urząd Miasta Zabrze.   Konferencja poświęcona była 90 – leciu harcerstwa w Niemczech i  na ziemiach należących w tamtym czasie do Niemiec,
 • ukazaniu się książki Stanisława Puchały „ Harcmistrze i Harcmistrzowie ZHP”,

Ponadto przyjęto uchwały:

 • O przyznaniu środków na zapomogi dla instruktorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • W sprawie pomocy finansowej dla I Szczepu ZHP im Obrońców Katowic .

        dab                                                      V posiedzenie Zarządu

W dniu 27 maja 2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się V posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”.

W punkcie 1 omówiono przebieg imprezy z okazji X – lecia Stowarzyszenia  Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
w dniu 5 kwietnia 2014r w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

Podsumowania dokonał Przewodniczący dh Janusz Woźniak.  Podkreślił, że impreza odbiła się szerokim echem . Przed imprezą i później  ukazały się materiały w Dzienniku Zachodnim  i Telewizji oraz w Polskim Radiu. Do Stowarzyszenia wpłynęły liczne gratulacje.
Przy współpracy z Ośrodkiem Harcerskim przygotowana została wystawa poświęcona dorobkowi Stowarzyszenia w okresie 10 lat istnienia i przypominała najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Na koniec imprezy odsłonięta została tablica  upamiętniająca funkcjonowanie w gmachu Biblioteki Śląskiej w latach 1935 – 1939 Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP. Fundatorem tablicy jest członek naszego Stowarzyszenia –
hm Andrzej Korzuch. Odsłonięcia dokonał Wicemarszałek Chęciński, a laudację wygłosił dh hm Krzysztof Witkowski.

Z okazji  X- lecia istnienia Stowarzyszenia wydany został dwupak multimedialny zawierający kalendarium wydarzeń i ok. 1500 zdjęć z okresu działania Stowarzyszenia i  kręgów terenowych.

W czasie imprezy występowały dwa zespoły artystyczne: zespół młodzieżowy z Zawiercia i Krąg seniorów
z Siemianowic. Tworzyły one bardzo dobrą harcerską atmosferę. Wystąpienia poszczególnych osób, także gości, miały bardzo naturalny spontaniczny charakter.
Jednym z punktów programu imprezy było wręczenie laski skautowej profesorowi Janowi Malickiemu, oraz Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznak „Za zasługi dla Chorągwi  Śląskiej”. Wręczono też drzeworyty sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia.

Następnie omówiono  przygotowania do obchodów 40 – lecia operacji „Bieszczady 40”. Referującym był hm Czesław Surma. Przewidziano wyjazd do bazy obozowej Hufca Sosnowiec
w miejscowości Dwerniczek w dniach 12 – 14 lipca. W wyjeździe uczestniczyć będą głownie instruktorzy kręgu Sosnowiec i Kręgu założycielskiego,  łącznie ok. 80 osób.  W programie przewiduje się pobyt w stanicy obozowej w Dwerniczku, zwiedzanie Muzeum przyrodniczego w Lesku oraz pobyt nad Soliną.

Z kolei przystąpiono do omówienia przebiegu i spraw organizacyjnych związanych z II Piknikiem Instruktorskim w Kostkowicach przewidzianym na dzień 30 sierpnia 2014r. Główne założenia programowe pikniku przedstawił dh hm Henryk Górny, natomiast organizacyjne dh hm Czesław Surma.

W dalszym ciągu posiedzenia Komendant  Chorągwi Śląskiej hm Andrzej Lichota przedstawił informację o aktualnej sytuacji  i wydarzeniach w Chorągwi.

W sprawach równych poruszono następujące tematy:

 1. Realizacja wniosków  Komisji Rewizyjnej zgłoszonych na Walnym Zebraniu SRH „Czuwaj”
  w grudniu 2013 roku,
 2. Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia,
 3. Dh hm Ryszard Zawisz poinformował o otwarciu stałej ekspozycji Izba tradycji.
 4. Dh Janusz Woźniak przypomniał o zadaniach wynikających z uchwały programowej Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z grudnia 2012r, m.in. dot. 90 – lecia ZHP w Niemczech.Ponadto Zarząd przyjął uchwały o powołaniu Kręgów Terenowych w Siemianowicach i w Zabrzu.

dab                                          IV posiedzenie Zarządu

W dniu 13 marca 2014 r odbyło się kolejne – IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznani zostali
z scenariuszem  uroczystego spotkania z okazji 10 – lecia Stowarzyszenia  w dniu
5 kwietnia w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12. Omówiono też sprawy organizacyjne tego spotkania.
Komendant Chorągwi Śląskiej poinformował o ostatnich ważnych dla Chorągwi wydarzeniach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o uregulowaniu spraw własnościowych Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

dab                                      III posiedzenie Zarządu

III posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie w dniu
21 października 2013 roku.

W punkcie 1 posiedzenia omówiono stan przygotowań do obchodów X – lecia SRH „Czuwaj”. Informacje w tej sprawie przedstawił dh hm Henryka Górnego – przewodniczący zespołu opracowującego kampanie programową na X – lecie. Głos zabierali także pozostali członkowie zespołu programowego. Skupiono się na  ustaleniu dat związanych z obchodami tego jubileuszu i zaawansowaniu prac nad wydawnictwem prezentującym 10 letni dorobek naszej organizacji.

Następnie omówiono stan przygotowań do Walnego Zebrania zaplanowanego na 14 grudnia, program tego Zebrania i przygotowania organizacyjnego z tym związane.

Wysłuchano także informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o wydarzeniach w Chorągwi w drugim półroczu 2013 roku.

Zarząd przyjął uchwały:

 • O przeznaczeniu 2 tysięcy złotych na nagrodę dla zwycięskiego hufca dorocznym  współzawodnictwie hufców za rok 2012/2013,
 • O przeznaczeniu kwoty 2 tysiące złotych na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji życiowej.

dab                                              II posiedzenie Zarządu

10 czerwca 2013 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się II posiedzenie Zarządu, podczas którego :

 • Omówiono program obchodów 10-lecia SRH „Czuwaj” i przyjęto uchwałę w tej sprawie.
 • Wysłuchano informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o przygotowaniach do Harcerskiej Akcji Letniej oraz obchodów 30 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerzy i Harcerek,
 • Dokonano ustaleń w sprawie udziału Stowarzyszenia w obchodach 30 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerzy i Harcerek,
 • Zapoznano się z przebiegiem Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka „40 lat po Operacji 1001 Frombork” i udziale przedstawicieli Stowarzyszenia w tym zlocie.
 • W sprawach różnych przyjęto uchwały o: dofinansowaniu Harcerskiej Akcji letniej, o dofinansowaniu imprez programowych Stowarzyszenia oraz dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice.

dab                                                   I posiedzenie Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na pierwszym w nowej  kadencji posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 przyjął nastepujace uchwały:
-nr 1-w sparwie zatwierdzenia Harmonogramu prac Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013
-nr 2-w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w Statucie  Stowarzyszenia
-nr 3-w sprawie powołania zespołu do opracowania programmu i przygotowania obchodów
10-lecia  powstania SRH „Czuwaj”.
W sprawach organizacyjnych ustalono
– w pierszej polowie kwietnia odbedzie się spotkanie Przewodniczących i Skarbników Kręgów
Terenowych
– Przewodniczący Kręgów Terenowych wyznacza osoby do prowadzenia  zakładek kregów na
stronie internetowej www.srhczuwaj.pl. W piewszym roku inaformacje na stronę wprowadzał
będzie Administrator, a w późniejszym czasie te wyznaczone osoby.
Aktualnie materiały należy przesyłać na adres:
elzbietatabacka@vp.pl w celu ich przekazania do administratora.