O kręgu – Zawiercie

logo-czuwaj2

 15 grudniu 2016r na IV Walnym Zebraniu  członków kręgu ponownie na przewodniczącego kręgu wybrano dh Adama Pałucha. W skład Zarządu weszli dh Jolanta Dudek, Elżbieta Konopka, Urszula Piecha, Kazimiera Stypa, Marek Śliwa, Grzegorz Wójcik. Wybrano komisję rewizyjną w składzie dh  Zdzisław Juszczyk, Rok Mariusz, Rok Zbigniew i sąd koleżeński w składzie: dh Sławomir Jankiewicz, Marianna Jurga, Romana Wójcik. Delegatami na Zjazdy Stowarzyszenia zostali wybrani: dh  Marianna Jurga, Zdzisław Juszczyk, Zdzisław Latacz, Ryszard Mach, Halina Milewska, Grzegorz Mucha, Wonisław Pałucha, Zbigniew Rok, Romana Wójcik. Przyjęto program działania na lata 2017-2020.

logo-czuwaj2                          PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KRĘGU
STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO W ZAWIERCIU
na lata 2017 -2020

Realizując cele statutowe stowarzyszenia, program działania przyjęty na IV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym SRH „Czuwaj” w dn.10.12.2016r. oraz uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego kręgu z dnia 25.11.2016r. przyjęto do realizacji główne kierunki działania kręgu SRH „Czuwaj” w Zawierciu.

 1. Wspieranie działalności Hufca ZHP „Ziemi Zawierciańskiej”. Tworzenie klimatu życzliwości
  i pomocy dla harcerstwa:
  – wyznaczanie kierunków współpracy,
  – realizacja wspólnie określonych zadań i przedsięwzięć z Komendą Hufca Ziemi
  Zawierciańskiej
  – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami samorządu lokalnego,
  w środowiskach oświatowych, organizacjach społecznych.
 2. Utrzymywanie więzi przyjaźni w środowisku harcerskim i jego sympatyków. Stały osobowy rozwój kręgu:
  – organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych,
  – spotkania z jubilatami,
  – udzielanie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym,
  – oddanie czci druhom którzy odeszli na ” wieczną wartę”,
  – pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową,
  – zarządzanie procedurą nadawania odznaczeń.
 3. Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”:
  – współpraca z lokalnymi mediami,
  – przekaz informacji o działalności za pośrednictwem strony internetowej SRH „Czuwaj”
  i Komendy Hufca ZZ,
  – udział w lokalnym forum organizacji pozarządowych
 4. Dokumentowanie historii i dorobku harcerstwa na ziemi zawierciańskiej:
  – publikacje biografii najbardziej znanych instruktorów ziemi zawierciańskiej,
  – zbieranie materiałów dla potrzeb muzeum harcerstwa w Katowicach,
  – skatalogowanie dostępnych fotografii – wydanie albumu,
  – przygotowywanie materiałów historycznych do publikacji.
 5. Czynny udział w zaplanowanych imprezach wojewódzkich:
  – zlot kręgów terenowych – 2017,
  – obchody 35 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerzy w Katowicach -2018,
  – podsumowanie 15-lecia działalności SRH „Czuwaj” – 2019.

3

27 sierpnia 2014r. na tradycyjnym spotkaniu instruktorów pod hasłem „Pożegnanie harcerskiego lata w Kostkowicach powołano formalnie do życia krąg terenowy SRH „Czuwaj”
w Zawierciu, którego przewodniczącym został wybrany dh hm. Janusz Rajczyk . Tak się to zaczęło. Krąg skupił i ujął w organizacyjne ramy wcześniej organizowane spotkania i podejmowane inicjatywy instruktorskie. W 2005 r. członkowie kręgu wraz z grupą przyjaciół hm. Lecha Galiny, ufundowali płytę nagrobkową na jego mogile w Blanowicach, gdzie w dniu 27 października odbyły się pierwsze  „harcerskie zaduszki”.  W dniu 15 lipca 2006r.  wspólnie z Komendą Hufca „Ziemi Zawierciańskiej” zorganizowano spotkanie  z okazji 45 rocznicy Harcerskiej Akcji „Zamonit” w ośrodku harcerskim w Kostkowicach. Zespoły wokalne prowadzone przez phm. Barbarę Czajkowską i phm. Leopolda Stawarza współorganizowały
I „ Spotkanie z piosenką harcerską”  w teatrze Zagłębia w Sosnowcu w 2007r. W maju  2007r. zorganizowano spotkanie z okazji 95-lecia harcerstwa na Ziemi Zawierciańskiej w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. Imprezie towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Aktywnie uczestniczymy  we wszystkich przedsięwzięciach i inicjatywach  proponowanych przez Zarząd SRH „Czuwaj” i Komendę Chorągwi Śląskiej ZHP.

wybrano nowy Zarząd w składzie: dh Jolanta Dudek, Marianna Jurga, Czesław Nowak, Zbigniew Rok, Kazimiera Stypa, Romana Wójcik, którego przewodniczącym został dh Adam Pałucha. Delegatami na Zjazdy stowarzyszenia wybrano: dh Konrada Imielskiego, Zdzisława Latacza, Wonisława Pałucha, Elżbietę Skutnik, Jerzego Surma. Przyjęto opracowany program działania na lata 2013-2016 ukierunkowany na wspieranie działalności Hufca „Ziemi Zawierciańskiej”, tworzenie klimatu życzliwości  i  pomocy dla harcerstwa, utrzymywanie więzi przyjaźni w środowisku harcerskim i jego przyjaciół. Kontynuujemy  wcześniej wypracowane formy działania wzbogacając je o  uroczyste spotkania z jubilatami, spotkania z okazji  Dnia Kobiet, ogniska, imprezy plenerowe, zabawy karnawałowe, wycieczki turystyczne, spotkania w kinie i teatrze, udział w rocznicowych patriotycznych spotkaniach mieszkańców Zawiercia. Wspomagamy  finansowo  organizację corocznych „Marcowych spotkań  z harcerską piosenką”  i rajdu nocnego „Łapmy duchy”. Udzielamy  koniecznej pomocy najbardziej potrzebującym członkom naszego kręgu. Organizujemy pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Górze Włodowskiej.Członkowie kręgu aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Zarząd SRH „Czuwaj” takich jak m.in. spotkanie jubileuszowe w 2014r.  z okazji  X-lecia  stowarzyszenia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, II Pikniku Jurajskim, odsłonięciu Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku. Naszym znakiem rozpoznawczym  są niebieskie chusty z przyjętym logo. Od 2013r.  opracowujemy informacje na stronę internetową , gdzie możecie się o nas dowiedzieć.

3

23 listopada 2012r. na III Walnym Zebraniu członków kręgu wybrano nowy Zarząd w składzie: dh Jolanta Dudek, Marianna Jurga, Czesław Nowak, Zbigniew Rok, Kazimiera Stypa, Romana Wójcik, którego przewodniczącym został dh Adam Pałucha. Delegatami na Zjazdy stowarzyszenia wybrano: dh Konrada Imielskiego, Zdzisława Latacza, Wonisława Pałucha, Elżbietę Skutnik, Jerzego Surma. Przyjęto opracowany program działania na lata 2013-2016 ukierunkowany na wspieranie działalności Hufca „Ziemi Zawierciańskiej”, tworzenie klimatu życzliwości  i  pomocy dla harcerstwa, utrzymywanie więzi przyjaźni w środowisku harcerskim i jego przyjaciół. Kontynuujemy  wcześniej wypracowane formy działania wzbogacając je o  uroczyste spotkania z jubilatami, spotkania z okazji  Dnia Kobiet, ogniska, imprezy plenerowe, zabawy karnawałowe, wycieczki turystyczne, spotkania w kinie i teatrze, udział w rocznicowych patriotycznych spotkaniach mieszkańców Zawiercia. Wspomagamy  finansowo  organizację corocznych „Marcowych spotkań  z harcerską piosenką”  i rajdu nocnego „Łapmy duchy”. Udzielamy  koniecznej pomocy najbardziej potrzebującym członkom naszego kręgu. Organizujemy pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Górze Włodowskiej.Członkowie kręgu aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Zarząd SRH „Czuwaj” takich jak m.in. spotkanie jubileuszowe w 2014r.  z okazji  X-lecia  stowarzyszenia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, II Pikniku Jurajskim, odsłonięciu Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku. Naszym znakiem rozpoznawczym  są niebieskie chusty z przyjętym logo. Od 2013r.  opracowujemy informacje na stronę internetową , gdzie możecie się o nas dowiedzieć.

PROGRAM KRĘGU STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO „CZUWAJ” W ZAWIERCIU NA LATA 2013/2016

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia oraz uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kręgu SRH z dn. 23.11.2012 działalność Kręgu w latach 2013-2016 skupi się na następujących głównych zadaniach:

 1. Wspieraniu działalności Hufca Ziemi Zawierciańskiej
 2. Tworzenie klimatu życzliwości i pomocy dla harcerstwa we władzach samorządowych, środowiskach oświatowych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wychowania dzieci
  i młodzieży,
 3. Utrzymywanie więzi przyjaźni w środowisku harcerskim i jego sympatyków,
 4. Rozwój Kręgu oraz popularyzowanie działalności Stowarzyszenia,
 5. Dokumentowanie historii i dorobku harcerstwa na ziemi zawierciańskiej.

Powyższe zadania będą realizowane przez wszystkich członków Kręgu w oparciu o powołane zespoły, w skład których wchodzić będą członkowie Zarządu.

Zespół organizacyjno-programowy 

 • Współpraca z Komendą Hufca, władzami samorządowymi, oświatowymi (nawiązanie kontaktów, określenie kierunków współpracy, realizacja określonych wspólnych działań)
 • Analiza i aktualizowanie przyjętego programu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem w Kręgu
 • Przygotowanie walnych zebrań Kręgu
 • Dokumentowanie posiedzeń Zarządu
 • Opracowanie pism oficjalnych, informacji, pism okolicznościowych
 • Zarządzanie procedurą nadawania odznaczeń

Zespół do spraw pozyskiwania środków

 •  Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową
 • Zabezpieczenie środków rzeczowych w razie potrzeb wynikających z realizacji programu działania

Zespół do spraw promocji i informacji

 •  Zapewnienie współpracy z mediami
 • Przygotowanie informacji medialnych
 • Serwis fotograficzny na potrzeby mediów, kroniki, członków Stowarzyszenia
 • Przygotowanie i wprowadzanie informacji o działalności Kręgu do internetu – założenie i prowadzenie strony internetowej

Zespół historyczny

 • Założenie i prowadzenie kroniki Kręgu
 • Przygotowanie informacji historycznych na stronę internetową pod kątem popularyzacji harcerstwa
 • Dokumentowanie historii harcerstwa ziemi zawierciańskiej (kontynuacja poprzedniej działalności)
 • Kontynuacja projektu publikacji biografii instruktorów naszego regionu o wybitnych osiągnięciach

Zespół kulturalno-turystyczny

 • Organizowanie wyjazdów, biwaków, rajdów
 • Organizowanie spotkań i zabaw
 • Podtrzymywanie tradycji „Z piosenką za pan brat”
 • Opracowanie i wydanie śpiewnika piosenek harcerskich i zuchowych

3

22 października 2008 r na II Walnym Zebraniu członków kręgu przewodniczącym kręgu został wybrany dh pwd. Zbigniew Rok . W skład zarządu weszli dh Jolanta Dudek, Adam Pałucha, Leopold Stawarz, Kazimiera Stypa, Andrzej Szafruga, Marek Śliwa. Honorowym Przewodniczącym kręgu został  hm.Ryszard Mach. Członkami wspierającymi zostali Urszula Jerczyńska i Stefan Słopiecki.  Delegatami kręgu na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybrano  dh Urszulę Jerczyńską, Mariannę Jurga, Mirosława Mazura, Elżbietę Skutnik, Stefana Słopieckiego,  Wonisława Pałucha. W tym roku  odbyło się pierwsze  „ Spotkanie  opłatkowe” czyli harcerska wigilia, które weszło do stałego kalendarza imprez organizowanych przez krąg. W 2009 r. powołano zespół do opracowania historii  harcerstwa na ziemi zawierciańskiej. 22 maja 2010 r. na uroczystym   „ spotkaniu pokoleń” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, w którym uczestniczyło ok. 500  instruktorów odbyła się promocja pierwszej książki ukazującej całościowo historię harcerstwa na terenie ziemi zawierciańskiej, zatytułowanej  „Sto lat w mundurze  „.Otwarto wystawę poświęconą  100-letniej działalności harcerzy na naszym terenie. W dniu 7 lipca 2011 r. członkowie kręgu aktywnie włączyli się w obchody 50 rocznicy Harcerskiej Akcji Letniej  „Zamonit”, które zakończyły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy na Podzamczu i wydaniem książki  „Zamonit”.  W 2012r.  za sprawą dh Jolanty Dudek dokonano uroczystej promocji  książki „Ocalić od zapomnienie…Harcerstwo na Ziemi Łazowskiej”.Wspieramy inicjatywy hufca, m.in. festiwal piosenki harcerskiej. W dniu 19 września 2009 r. uczestniczymy  spotkaniu okolicznościowym  „Fromborczyków” w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

3

27 marca 2004r. na Walnym Zebraniu w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, powołano Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, dokonano wyboru władz,  przyjęto statut
w którym m.in. zapisano, że celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji działalności ZHP,  promowanie idei działalności ZHP wśród młodego pokolenia, podtrzymywanie więzi przyjaźni w środowiskach harcerskich. Do Zarządu Stowarzyszenia z Zawiercia zostali wybrani: hm. Henryk Górny i hm. Ryszard Mach. A na jego czele stanął hm. Janusz Woźniak.

3

———–