Zjazdy

 

XVII Zjazd Sprawozdawczy
Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
Chorzów 15 grudnia 2018 roku

 W sobotę 15 grudnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie obradował kolejny Zjazd Sprawozdawczy. Uczestniczyli w nim delegaci Kręgów Terenowych Stowarzyszenia, Członkowie kręgu założycielskiego, Zarządy Kręgów Terenowych, oraz władze statutowe Stowarzyszenia.

Gośćmi Zjazdu byli Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, oraz członkowie Komisji Rewizyjnych Kręgów Terenowych.
Oprawę artystyczną Zjazdu zapewnił Krąg Seniora „Czarne diamenty”
z Siemianowic.
Zebraniu przewodniczył dh hm Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”

Uczestnicy Zjazdu minutą ciszy uczcili pamięć instruktorów zmarłych
w roku 2018. Następnie wysłuchali sprawozdań:

 • Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu za rok 2018,
 • Skarbnika Stowarzyszenia o działalności finansowej ,
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowiącego ocenę pracy Zarządu i całego Stowarzyszenia za rok 2018,
 • Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

Przedstawiono także sprawozdanie medialne dokumentujące wydarzenia mijające roku w całym Stowarzyszeniu.

W dyskusji odnoszono się do zadań zrealizowanych w poszczególnych kręgach terenowych, do propozycji pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przedstawiono ponadto zamierzenia na rok kolejny,
ze szczególnym podkreśleniem jubileuszu 15-lecia powstania Stowarzyszenia. Zostały omówione szczegółowo propozycje obchodów tej rocznicy.

Zjazd przyjął 8 uchwał:

 1. w sprawie jednolitej numeracji walnych zebrań Stowarzyszenia,
 2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
 3. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,
 4. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 5. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
 6. w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 7. w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i komisjom rewizyjnym kręgów terenowych Stowarzyszenia nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 8. w sprawie przyjęcia Harmonogramu pracy Zarządu na rok 2019.

 

Tradycyjnie Zjazd zakończony został życzeniami, kręgiem, opłatkiem, świątecznymi upominkami i obiadem wigilijnym.

      

    

 

 

Uchwała programowa Zjazdu

Harmonogram na rok 2019 – uzupełniony

 

Zjazd Sprawozdawczy 16 grudnia 2017 roku

W sobotę 16 grudnia w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie obradował Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.

Uczestniczyło w nim ponad 130 osób, w tym 90 delegatów zarządy i komisje rewizyjne kręgów terenowych, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, zaproszeni goście. Wśród nich Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Andrzej Gościniak, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.
Listy do uczestników Zjazdu skierowali : Pani Poseł Beata Małecka-Libera i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżniono 5 członków Stowarzyszenia, a odznaką Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej 9.

Zabrani wysłuchali sprawozdań za rok 2017: z pracy Zarządu, finansowego, z pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania poparte były prezentacją multimedialną tego co w 2017 roku działo się w Stowarzyszeniu i kręgach terenowych. Zjazd udzielił  absolutorium Zarządowi za rok 2017. Z uwaga wysłuchano Komendantki Chorągwi, która mówiła o zadaniach związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski i 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Podzieliła się także informacjami i uwagami o przebiegu XL Zjazdu ZHP.

Zjazd przyjął 6 uchwał, w tym o zatwierdzeniu Harmonogramu Prac Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018.

O harcerską atmosferę zadbali wszyscy uczestniczący, a zwłaszcza Krąg Seniora z Siemianowic.
Harmonogram prac Zarządu na rok 2018 załącznik do uchwały

  

   

   

  

  

  

   

  wp_20161204_002

 

10 grudnia 2016 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
       Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”

W dniu 10 grudnia 2016 roku w ośrodku harcerskim w Chorzowie obradował IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.

W części roboczej dokonano wyboru protokolanta i prezydium Zjazdu, przyjęto porządek obrad
i regulamin, wybrano komisje wyborczą i uchwał i wniosków oraz podjęto uchwałę o liczebności wybieranych władz Stowarzyszenia.

Część oficjalną rozpoczęto hymnem harcerskim. Następnie przywitano gości, wśród nich Panią Poseł na Sejm RP dh Beatę Małecka –Libera, przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego, Komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP. 17 członków Stowarzyszenia wyróżnionych zostało odznakami wojewódzkimi – Honorowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego, chorągwianymi – Odznaka za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej i Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Drzeworyty – nasze organizacyjne statuetki wręczono przedstawicielom 8 instytucji
i podmiotów gospodarczych wspierających Stowarzyszenie.

Uczestnicy Zjazdu i Goście wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2012 – 2016.

Dyskutowano o programie działania na lata 2016 – 2020 i harmonogramie pracy Zarządu na rok 2017. Szczególna uwagę uczestnicy Zjazdu poświęcili projektowi uchwały o sposobie uczczenia instruktorów odchodzących na wieczna wartę.

Zjazd przyjął uchwały:

 • Uchwała nr 1 w sprawie liczebności organów statutowych Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 2 w sprawie upamiętnienia instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę
 • Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020
 • Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu pracy Zarządu na rok 2017

Zjazd tradycyjnie zakończany został harcerskim kręgiem, życzeniami świąteczno-noworocznymi i harcerska wigilią.

Przez cały czas towarzyszyły nam harcerskie piosenki, a potem kolędy intonowane przez członków Kręgu Seniorów „Czarne Diamenty”.